The Possibilities of Nurses (Health Care Service Providers) Making Medical Errors

Author :  

Year-Number: 2023-Vol: 2 Issue: 1 PP: 1-25
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-24 15:16:07.0
Language : English
Konu : Public Health Nursing
Number of pages: 6-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmeti veren hemşirelerin tıbbi hata olasılıklarını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup, örneklemini 235 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında katılımcı bilgi formu ve malpraktis eğilim ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmış ve araştırmanın her aşamasında etik ilkelere bağlı kalınmıştır.
Sonuçlar: Katılımcıların 195'i (%83) kadın, 57'si (%24,3) yoğun bakımda çalışıyor. 180 (%76,6) hemşire mezunu, 199 (%84,7) kişi 657'ye tabidir. Meslekten memnuniyet düzeyi en düşük 35 (%14,9), en yüksek 39 (%16,6) olmuştur. Kadın katılımcıların tıbbi hata eğilimlerinin erkeklere göre daha düşük olduğu saptandı ve cinsiyet ile ilaç ve transfüzyon uygulamaları, düşme, iletişim ve ölçek toplam puanları karşılaştırıldığında anlamlı fark bulundu (p<0,05). Yaş ile ilaç ve transfüzyon uygulamaları, düşme ve skala toplam puanı karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlılık saptandı (p<0,05). Haftalık çalışma süresi ile düşme ve hastane enfeksiyonu boyutları arasında anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,05). Düşme boyutu olduğunda,
Sonuç: Tıbbi hata eğilimi, hasta ile en fazla iletişim halinde olan hemşireler için üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Ölçekten alınan toplam puana bakıldığında hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Özellikle meslekten memnuniyet düzeyinin hemen hemen tüm alt boyutları ve ölçeğin tamamını etkilediği söylenebilir.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics